Licznik odwiedzin:

Puchar Polski


Patronat

Media

PartnerzyPolecamy

IX DŁUGODYSTANSOWY RAJD NA ORIENTACJĘ 
TRUDY 2016

24 września 2016


REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE 


1. Długodystansowy Rajd na Orientację TRUDY 2016 (zwany dalej Rajdem) jest rajdem turystyczno - sportowym. 

2. Cele Rajdu to: 

- popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy wypoczynku,
- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
- ukazanie walorów przyrodniczych okolicy w której odbywać się będzie rajd,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.


FORMA I KATEGORIE


3. Uczestnik ma do wyboru trasy:

- TP 50 piesza - 50 km w nieprzekraczalnym czasie 14 godzin,

- TP 25 piesza  - 25 km w nieprzekraczalnym czasie 10 godzin,

- TR 200 rowerowa  - 200 km w nieprzekraczalnym czasie 14 godzin,

- TR 100 rowerowa -100 km w nieprzekraczalnym czasie 10 godzin.

 

TRASA PIESZA


4. Podstawową zasadą na trasie pieszej jest pokonanie danego dystansu pieszo w określonym limicie czasu.

5. Start wszystkich uczestników trasy pieszej dla danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

6. Wszelkie przerwy na trasie Rajdu wliczane są w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń. 

7. Odprawa rozpoczyna się 20 minut przed godziną startu, a wydawanie map na starcie odbywa się na 5 minut przed godziną startu. 

8. Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą. Długość trasy rowerowej jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach itp. (nie jest to odległość w linii prostej między PK). 

9. Używanie map innych niż dostarczone przez organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

 

TRASA ROWEROWA


10. Podstawową zasadą na trasie rowerowej jest pokonanie danego dystansu jadąc na rowerze w określonym limicie czasu. 

11. Start wszystkich uczestników trasy rowerowej dla danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

12. Wszelkie przerwy na trasie Rajdu wliczane są w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń. 

13. Odprawa rozpoczyna się 20 minut przed godziną startu, a wydawanie map na starcie odbywa się na 5 minut przed godziną startu. 

14. Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą. Długość trasy rowerowej jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach itp. (nie jest to odległość w linii prostej między PK).


15. Używanie map innych niż dostarczone przez organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany. 

16. Na trasie rowerowej obowiązuje wyposażenie:   

- rower (sprawny !!!),
- oświetlenie przednie – białe (może być czołówka),
- oświetlenie tylne – czerwone.


ZASADY KLASYFIKACJI, KARY CZASOWE (TP, TR)

 

17. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym na daną trasę. 

18. Warunkiem ukończenia rajdu jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK w kolejności dowolnej i dotarcie na metę przed końcem limitu czasu.

19. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

20. Każdy PK Trasy Pieszej i Trasy Rowerowej  ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp).


21. Za błędy popełnione na trasie przewiduje się kary czasowe, które będą doliczane do czasu pokonania trasy: 
   - brak wpisanego czasu obecności na punkcie – 2 minuty.

22. W przypadku przekroczenia limitu czasu, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt przeliczeniowy. W przypadku gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy od jego wyniku odejmuje się połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.

 

PUNKTY KONTROLNE I ICH POTWIERDZANIE

 

23. Na wszystkich trasach zostanie użyty system potwierdzania PK SportIdent.

24. Punkt kontrolny w terenie oznaczony jest biało-czerwonym lampionem umiejscowionym na drzewie (lub tam gdzie się da go przymocować). Dodatkowo może być zabezpieczenie w postaci kolorowego konfetti.

25. Warunkiem potwierdzenia PK na poszczególnych trasach polega na włożeniu chipa SI do stacji SI znajdującej się na PK.

26. Poprawek PK dokonuje się poprzez ponowne włożenie chipa SI do prawidłowej stacji SI, system sam wykona korektę.


27. W przypadku stwierdzenia braku PK w terenie bądź uszkodzenia stacji SI, należy się skontaktować z Budowniczym Etapu (numer podany jest na mapie uczestnika). 

28. Na PK mogą znajdować się Sędziowie PK, jednak jest to podyktowane tylko względami bezpieczeństwa i nie zwalnia uczestnika od prawidłowego potwierdzenia PK. 

29. Organizator dostarcza uczestnikom mapy w skali

1:50 000(mapa topograficzna) + 1: 25 000 (mapa do biegu na orientację) + 1: 10 000 (zdjęcie lotnicze) (Trasy TP 50, TP 25),
1:100 000 (Trasa TR 200, TR 100),

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


30. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 11:00 w niedzielę w jeden z poniżej podanych sposobów: 

- na mecie, 
- w bazie Rajdu, 
- telefonicznie u Budowniczego Etapu (numer telefonu podany będzie na mapie). 


Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. 

31. Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo iść/biec na trasie pieszej, jechać na rowerze na trasie rowerowej, odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było „czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji w przypadku trasy pieszej oraz innych środków lokomocji za wyjątkiem roweru na trasie rowerowej oraz pomocy osób trzecich. 

32. Protesty można składać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną od momentu ogłoszenia wyników wstępnych przez 7 dni do Sędziego Głównego. 

33. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania danej trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Rajdu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi. 

34. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada. 

35. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego, p-poż. 

36. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu. 

37. Osoby niepełnoletnie w wieku 14-15 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko pod opieką osób pełnoletnich za pisemną zgodą obojga rodziców . Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej przed startem. Młodzież powyżej 16 roku życia może wziąć udział w rajdzie po przedstawieniu pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. 

38. Telefon komórkowy mile widziany (osoby w wieku 16-17 lat biorące udział w rajdzie za zgodą rodziców zobowiązane są posiadać telefon komórkowy). 

39. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych panujących na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem. 

40. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu, z trasy w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu. 

41. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby Organizatora jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204). 

42. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy Rajdu. 

43. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 mouseover